BASAmaster - MM Mega Market Nha Trang | Hai Mươi Ba Tháng Mười, thôn Võ Cạnh, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

BASAmaster - MM Mega Market Nha Trang | Hai Mươi Ba Tháng Mười, thôn Võ Cạnh, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa